Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Ayrıca vekaletname süreli veya süresiz olabilir. Avukat adına verilecek vekaletname için gerekli evrak ve bilgiler:
  • Vekalet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı
  • Tüzel kişiler için imza sirküleri, şirket kaşesi ve yetki belgesi
  • vekalet verilecek avukatın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi, bağlı olduğu baro ( ör: 10627687164 TC Kimlik numaralı Tekirdağ Barosuna 1121 Sicil numarası ile kayıtlı Av. Gönenç Yay - Adres: Kazımiye Mah. Dumlupınar Cad. Kılıçoğlu Danış Towers No:6 D:46 Çorlu / TEKİRDAĞ)
En yakın notere gidilerek yukarıdaki bilgiler verilir. Noter hangi konularda vekalet verilecek olduğunu sorarak vekaletnamenin içeriğine ekler. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içerir. Ayrıca farklı şehirde bulunan avukata vekaletname vermek için bulunduğunuz şehirdeki herhangi bir notere giderek avukatın vekaletname bilgilerini vermeniz yeterli olacaktır.
Avukat için verilen vekaletname noterin düzenleyeceği azilname ile iptal edilebilmektedir. Azilname avukata tebliğ edildiği andan itibaren sonuç doğurur ve avukatla vekalet ilişkisi o andan itibaren sona ermiş olur. Fakat avukatın 15 gün daha davaları takip etme sorumluluğu vardır.
Yapılan yargılama sonunda davayı kazanmışsanız ve avukatınız varsa bu durumda mahkeme davada haksız çıkan karşı tarafın sizin avukatınıza vekalet ücreti ödemesine karar verir. Şayet davayı siz kaybetmişseniz ve kazanan karşı tarafın avukatı varsa bu durumda mahkeme sizin karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemenize karar verecektir. Mahkeme tarafından avukat için hükmedilen bu vekalet ücreti kanun gereği yalnızca avukata ait olup vekalet veren bu ücret üzerinde hak iddia edemez ve avukat ile vekalet veren arasındaki vekalet ücret sözleşmesinde belirlenen ücretten mahsup edilemez.
Avukat ile vekalet veren arasında yapılan bu sözleşme vekalet verenin avukata verdiği işin konusunu, bu işin hukuki olarak takibi için tarafların hak ve yükümlülüklerini, bu işin hukuki takibi için avukat tarafından vekalet verenden alınacak masraflar ve vekalet ücreti ile taraflar arasında bu iş için kararlaştırılan özel şartları içerir.
Her dava için açılacak davanın niteliğine ve para ile ölçülebilen alacak olup olmadığına göre harç ve masraflar değişkenlik göstermektedir. Bu harç ve masraflar adliye veznesine yatırılmakta olup devletin hazinesine kaydedilmektedir. Bu nedenle dava açarken ve sonrasında yargılama devam ederken yatırılması gereken harç ve masraflar avukata ödenen vekalet ücreti kapsamında değildir.
Takip konusu alacağın türüne göre öncelikle takip türü belirlenir. Takip türü belirlenmesinin ardından bu takip türüne özgü takip talebi hazırlanır. Sonrasında yetkili icra müdürlüğüne başvurularak takip başlatılır. Takip başlangıcında alacağın miktarına ve takip türüne göre alacaklı tarafından harç ödenir. Borçluya takibin başlatılacağına ilişkin olarak ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinin gönderilmesine ilişkin posta masrafları da alacaklı tarafından karşılanır. Alacaklı borçludan alacağını tahsil ettiği takdirde alacaklının takibe ilişkin yaptığı tüm masraflar borçludan karşılanır.
Herhangi bir hakkınıza ilişkin dava açmak istediğiniz takdirde olası hak kayıpları yaşamamak adına bir avukata danışmanız ve avukat aracılığı ile dava açmanız hukuki açıdan en sağlıklı yoldur. Fakat avukat ile anlaşmak bir zorunluluk olmayıp her vatandaş iddialarını içeren ve altında imzası bulunan dava dilekçesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile görevli ve yetkili olan mahkemeye başvurarak davasını açabilir.
Dava kaybedildiğinde karşı tarafın avukatından alacağını hesap numarasına ödeme yapabilirsiniz. Bu yolu tercih etmezseni, o halde aleyhinize karşı taraf gerekçeli kararla icra takibi başlatır ve bu durumda ödemeyi icra dairesine yaparsınız. Ancak icra takibi yapıldığı takdirde ödeyeceğiniz miktar mahkemenin kararında geçen mitardan daha fazla olacaktır.