SİGORTA PRİMLERİ EKSİK YATIRILAN İŞÇİNİN HAKLARI

SİGORTA PRİMLERİ EKSİK YATIRILAN İŞÇİNİN HAKLARI

04 Nisan 2018 15:50:30 - 3önce

Bir işçinin işe girdiği gün dahil olmak üzere çıkış yaptığı güne kadar işveren tarafından sigortasının eksiksiz şekilde yapılması zorunludur. İşveren, işçiyi gerçek maaşı üzerinden işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak, sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmalıdır. Uygulamada görülen ise eksiksiz olarak yatması gereken bu primlerin asgari ücretten gösterilerek SGK'ya bildirilmesi gereken tutardan düşük bildirildiği görülmektedir. Çoğu zaman bu duruma işçiler sessiz kalsa da işçiler nezdinde büyük mağduriyetler yaşattığı kuşkusuzdur.

Sigorta primlerinin eksik yatırılması günümüzde çalışanların en büyük sorunlarından biridir. Sigortası gerçek ücretten değil de düşük olarak gösterilen çalışanlar dilerlerse iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatlarını ve varsa diğer sair alacaklarını talep edebilirler. Yerleşik Yargıtay içtihatlarınca görüş birliği olduğu gibi sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde işçinin haklı fesih imkanı bulunmaktadır.

Çalışanlar bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshi durumunda ihbar tazminatına hak kazanamasa da, işçinin en az bir yıllık çalışmasının karşılığında hak edeceği kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarını da talep edebilecektir. Bu durumda haklı nedenle yapılacak olan feshin nedenlerinin de bildirilerek yazılı şekilde, en garanti yol olarak Noter vasıtası ile yapılması ve alacakların talep edilmesi önem arz etmektedir. Ödeme yapılmaması ihtimalinde ise dava yoluna gidilerek alacağın ilama bağlanması işçinin alacaklarının tahsili sağlanmalıdır.

Sigorta primlerinin düşük gösterilmesinde yaşanan en büyük mağduriyet ise işçinin emekli maaşının alması gerekenden daha düşük tutarda alacak olmasıdır. Bu mağduriyetin giderilmesi için ise SGK'ya yapılacak olan şikayet sonucunda görevli memurlarca işyerinde yapılacak olan fiilen tespit sonucunda geriye yönelik olarak bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınarak bildirimi yapılır. Buna ek olarak ise çalıştıkları hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak alınacak ilam sonucunda hesaplanan aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları hesaplanarak SGK'ya bildirim yapılmaktadır.

Kıdem tazminatı ve sair alacak kalemlerinin, emsal ücret araştırmaları ve tanık beyanlarıyla tespit edilebileceğinden dava süreci bakımından işçinin SGK primlerinin eksik ödeniyor olmasının önüne geçilmesi işçiye işveren karşısında büyük bir avantaj sağlamaktadır.